top of page
NTS06761.jpg

TFTAK GDPR

Please read and agree with GDPR of TFTAK.

The content is first written in Estonian and then in English.

TFTAK GDPR - EST (ENG below)

KÜPSISTE KASUTAMINE JA PRIVAATSUSPOLIITIKA

 

Viimati muudetud 02.05.2023

 

Toidu- ja Fermentatsiooni­tehnoloogia Arenduskeskus (TFTAK), Mäealuse 2/4, 12618 Tallinn, Eesti, e-post: info (at) tftak.eu

TFTAK lähtub isikuandmete töötlemisel isikuandmete kaitse üldmäärusest (GDPR), isikuandmete kaitse seadusest ja teistest asjassepuutuvatest õigusaktidest.

Küpsiste kasutamise kord ja privaatsuspoliitika kehtivad isikuandmete töötlemisel kui te kasutate meie veebilehte tftak.eu või meie sotsiaalvõrgustiku kontosid, saate meie saadetavat teavet, osalete meie tegevustes või muudel üritustel, võtate meiega ühendust, kandideerite meile tööle või praktikale.

TFTAK-l on õigus küpsiste ja privaatsuspoliitika tingimusi täiendada ja muuta. Ajakohane privaatsuspoliitika avaldatakse TFTAK veebilehel.

 

 1. Küpsised

 

 1. Küpsiste kasutamisest üldiselt -  Veebileht tftak.eu kasutab küpsiseid, mis aitavad teha lehe kasutaja lehe külastamise mugavamaks ja registreerida TFTAK-l külastuse anonüümselt vaid külastaja IT seadme ning IP aadressi kaudu.

 2. Mis on küpsis - Küpsis (cookie) on väike tekstifail, mis salvestatakse veebilehe külastaja IT seadmesse. Küpsiste kasutamine on tavapärane, küpsiste kasutamisest keeldumisel võib külastaja ligipääs veebilehe teatud teenustele olla aeglasem või piiratud.

 3. Kasutatavad küpsised – TFTAK kasutab erineva ajalise püsivusega küpsiseid, mis aitavad tagada veebilehe funktsioneerimise ja mis võimaldavad näha, meelde jätta ja analüüsida, kuidas külastajad lehekülgi kasutavad ning neil liiguvad. TFTAK võib kasutada ka küpsiseid veebilehe kasutaja autentimise ja turunduse eesmärgil.

 4. Küpsistega nõustumine – Kui kasutaja nõustub küpsistega, siis annab ta nõusoleku, et TFTAK kasutab küpsiseid veebilehe tftak.eu kasutusharjumuste ja statistiliste andmete kogumiseks; kasutaja eelistuste ja seadistuste meelde jätmiseks; kasutaja vajadustele sobivamate pakkumiste ja turundusteadete esitamiseks; veebilehe arendamiseks vajaliku teabe kogumiseks; sisselogimisega süsteemi olemasolul sinna sisse logimiseks, süsteemi isikustamiseks ja vormide täitmiseks; veebilehe teabe sujuvamaks jagamiseks sotsiaalmeedias.

 5. Küpsistest loobumine - Kui kasutaja ei soovi küpsiseid oma seadmesse, on kasutajal võimalik piirata küpsiste kasutamist oma seadme veebilehitseja seadetes ja nad igal hetkel seadmest kustutada. Küpsiste kasutamisest keeldumisel võib kasutajal olla võimatu kõiki veebilehe võimalusi ja teenuseid kasutada.

 6. Kolmandate osapoolte küpsised - Kui TFTAK veebileht sisaldab linke teistele veebilehtedele, ei vastuta TFTAK nende teiste veebilehtede küpsiste kasutamise reeglite eest ja ei oma TFTAK kontrolli küpsiste paigutamise üle nende teiste veebilehtede poolt. Kolmandate osapoolte teenused andmete kogumisel toimivad vastavalt nende tingimustele.

 1. Privaatsuspoliitika

 

TFTAK privaatsuspoliitika reguleerib andmesubjekti  isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid TFTAK tegevuses.

 1. Andmesubjekt on iga tuvastatud või tuvastatav füüsiline isik, kelle isikuandmeid TFTAK töötleb, sh veebilehe külastaja, avalduse või teabe esitaja, töötaja, täiendkoolituses või uuringus osaleja või võlasuhte osaline. Oma isikuandmete avaldamisega annab andmesubjekt TFTAK-le õiguse koguda, töödelda ja säilitada isikuandmeid privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil ja tingimustel.

 2. TFTAK isikuandmete töötlejana

  1. TFTAK on andmesubjekti isikuandmete vastutav töötleja, kui töötleb isikuandmeid, mille on saanud andmesubjektilt TFTAK tegevuses, sh

  2. veebilehe külastamisel või sotsiaalvõrgustikus või muudes TFTAK tegevustes osalemisel, talle teabe edastamisel, seoses tööle, praktikale või uuringule (sh tarbijakatse või toitumisuuring) kandideerimisega ja osalemisega; seoses täiendkoolitusele registreerimisega ja selles osalemisega.

  3. TFTAK on andmesubjekti isikuandmete kaasvastutav töötleja kui on koos teis(t)e isikuandmete vastutava(te) töötleja(te)ga määranud ühiselt kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid, vahendid ja vastutusvaldkonnad.

  4. TFTAK on andmesubjekti isikuandmete volitatud töötleja kui töötleb isikuandmeid isikuandmete vastutava töötlejaga sõlmitud lepingu alusel.

 3. Isikuandmete töötlemise põhimõtted ja eesmärgid

  1. TFTAK järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, sh töötleb isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt ning on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

  2. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab TFTAK tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

  3. Isikuandmed, mida TFTAK kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud peamiselt elektrooniliselt, valdavalt veebilehe tftak.eu ja e-posti vahendusel nii automaatselt kui andmesubjektilt või kolmandalt isikult. TFTAK-l on õigus koguda andmesubjekti kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

  4. TFTAK kogub ja töötleb ainult selliseid isikuandmeid, mis on vajalikud isikuandmete töötlemise määratud eesmärkide saavutamiseks.

  5. Peamiselt kogub ja töötleb TFTAK peamiselt isikut tuvastavaid andmeid (nimed, isikukood); kontaktandmeid (e-posti aadress, elukoha aadress ja postiaadress); toodete ja teenuste pakkumisel finantsandmeid (pangakonto ja ostuajaloo andmeid, maksekäitumise andmed); tehnilisi andmeid; küsimustes ja tagasisides avaldatud andmeid; uuringute läbiviimiseks avaldatud ja uuringuvastuses selgunud andmeid; kandideerimisel edastatud teavet; töösuhtes ja võlasuhtes õiguste ja kohustuste teostamiseks edastatud teavet.

  6. Teadusuuringute korral kogub TFTAK isikuandmeid vaid vältimatu vajaduse korral kas uuritava informeeritud nõusoleku alusel või vastavalt eetikakomitee otsusele.

 4. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

  1. Andmesubjekti isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse §  6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):

(a)     andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil – näiteks küpsiste kasutamiseks, uuringus osalemiseks, kandideerimisavalduse menetlemiseks, teabe või koostööpakkumiste saamiseks;

(b)     isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele – näiteks tellimuse täitmiseks, koolitusel osalemiseks;

(c)     isikuandmete töötlemine on vajalik volitatud töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks – näiteks andmete esitamisel õiguskaitseorganile, tööandja kohustuste täitmiseks;

(f)      isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul, kui andmesubjekt on laps – näiteks statilistilised tegevused, turundustegevused (sh pakkumiste ja uudiskirja saatmine TFTAK tegevustes osaledes või muul viisil oma isikuandmeid edastanud isikutele, ürituste ja muude tegevuste planeerimine), päringutele vastamine.

 1. Kui isikuandmete töötlemine toimub andmesubjekti nõusoleku alusel, on andmesubjektil õigus nõusolek igal hetkel tagasi võtta.

 2. Kui isikuandmete töötlemine on vajalik tegevuse rahastaja või mõnel muul alusel kolmanda isiku kehtestatud tingimuste tõttu, teavitab TFTAK sellest andmesubjekti täiendavalt ja vajadusel küsib andmesubjekti nõusolekut isikuandmete töötlemiseks.

 3. Isikuandmete töötlemise ja säilitamise aeg

  1. TFTAK töötleb ja säilitab isikuandmeid seni, kuni see on vajalik töötlemise eesmärgi täitmiseks ja vastavalt õigusaktidele.

  2. Kui isikuandeid töödeldakse nõusoleku alusel, siis töödeldakse neid nõusoleku kehtivusaja vältel. Kui andmesubjekt võtab nõusoleku isikuandmete töötlemiseks tagasi enne määratud tähtaega, säilitatakse tema isikuandmeid kuni nõusoleku kehtivusaja lõppemiseni.

  3. Praktikale, tööle või uuringus osalemiseks kandideerimisel avaldatud isikuandmeid säilitab TFTAK valimise tulemuse kinnitamiseni, v.a kui andmesubjekti annab nõusoleku pikemaks säilitamiseks või võtab oma nõusoleku varem tagasi.

 4. Juurdepääs isikuandmetele

  1. TFTAK töötajatel on juurdepääs andmesubjekti isikuandmetele ulatuses, mis on vajalik konkreetse töötaja tööülesannete täitmiseks.

  2. TFTAK-l on õigus edastada kolmandatele isikutele (volitatud töötleja) kui see on vajalik andmete töötlemise eesmärgi saavutamiseks. Sellisel juhul nõuab TFTAK volitatud töötlejatelt isikuandmete turvalist töötlemist ja säilitamist.

  3. TFTAK teavitab andmesubjekti kui tema isikuandmeid on vajalik kasutada kolmandate isikute hallatavates infosüsteemides (nt täiendkoolitusega seotud andmed).

 5. Andmesubjekti õigused

Andmesubjektil on õigus:

 • enda andmetega tutvumisele, parandamisele ja kustutamisele; enda andmete töötlemise piiramisele ja ülekandmisele;

 • esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemise kohta;

 • võtta tagasi enda nõusolek, juhul kui TFTAK töötleb isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel;

 • esitada kaebus andmekaitsealasele järelevalveasutusele.

TFTAK GDPR in English

COOKIES AND PRIVACY POLICY

 

Last updated 02 May 2023

 

Center of Food and Fermentation Technologies (TFTAK), Mäetaguse 2/4, 12618 Tallinn, Estonia, e-mail: info (at) tftak.eu

In processing personal data, TFTAK is guided by the General Data Protection Regulation (GDPR), the Personal Data Protection Act and other relevant legislation.

The Cookie Policy and Privacy Policy apply to the processing of personal data when you visit our website tftak.eu or our social media accounts, receive the information we send you, participate in our activities or other events, contact us, or apply for a job or traineeship with us.

TFTAK has the right to amend and supplement the terms and conditions of the Cookie and Privacy Policy. All updated policies will be published on TFTAK’s website.

 

 1. Cookies

 

 1. About cookies in general – the website tftak.eu uses cookies to make visiting the website more convenient for the user and to register the visit to TFTAK anonymously only through the visitor’s device and IP address.

 2. What is a cookie? A cookie is a small text file that is stored on a website visitor’s device. The use of cookies is common; if the user blocks the cookies, access to certain services of the website may be slower or restricted.

 3. The cookies used – TFTAK uses cookies of various durations, which help ensure the functioning of the website and enable to see, remember and analyse how visitors use and navigate the pages. TFTAK may also use cookies for the purpose of verifying the user, and for marketing purposes.

 4. Accepting cookies – if the user accepts the cookies, he/she agrees to the use of cookies by TFTAK for the purpose of the collection of information on the usage habits and statistics of the website tftak.eu; for remembering user preferences and settings; for making offers and sending marketing messages that are more relevant to the user’s needs; for the collection of information necessary for the development of the website; for logging on to the system if applicable; for personalisation of the system and filling out forms; for sharing information about the website more conveniently in social media.

 5. Disabling cookies – if the user does not want to store cookies on his/her device, the use of cookies can be restricted in the web browser settings of his/her device, and cookies can be deleted from the device at any time. If the user refuses to accept cookies, it may be impossible for the user to use all the features and services of the website.

 6. Third-party cookies – if the website of TFTAK contains links to other websites, TFTAK will not be responsible for the use of cookies on these other websites and will not have any control over the placement of cookies by these other websites. In the collection of data, third-party services will be operated in accordance with their own terms and conditions.

 1. Privacy Policy

 

TFTAK’s privacy policy governs the principles of the collection, processing and storage of personal data in the activities of TFTAK.

 1. A data subject is any identified or identifiable natural person whose personal data are processed by TFTAK, including a website visitor, a person filing an application or any information, an employee, a person participating in in-service training or a survey, or a party to a debt relationship. By disclosing his/her personal data, the data subject grants TFTAK the right to collect, process and store personal data for the purpose and according to the conditions specified in the Privacy Policy.

 2. TFTAK as the processor of personal data

  1. TFTAK is the controller of the personal data of the data subject if it processes the personal data obtained from the data subject in its activities, including

  2. when the data subject visits the website or social media site or participates in other activities of TFTAK; when information is provided to the data subject with regard to applying for and participating in a job, traineeship or survey (including consumer testing or nutrition research); in connection with registration for and participation in in-service training.

  3. TFTAK is the joint controller of the personal data of the data subject if it has, together with the other respective personal data controller(s), determined the purposes, means and areas of responsibility of the processing of personal data.

  4. TFTAK is the processor of the personal data of the data subject if it processes personal data on the basis of a contract concluded with the controller of personal data.

 3. The principles for, and purposes of, personal data processing

  1. TFTAK follows the principles of data processing provided by legislation, and processes personal data lawfully, fairly and securely, among other things, and is able to demonstrate that the personal data have been processed pursuant to legislation.

  2. In processing and storing the data subject’s personal data, TFTAK applies organisational and technical measures that ensure the protection of personal data against accidental or unlawful destruction, alteration and disclosure and any other unlawful processing.

  3. The personal data collected, processed and stored by TFTAK are mainly collected electronically, primarily via the website tftak.eu and by e-mail, both automatically and from the data subject or from a third party. In addition to the above, TFTAK has the right to collect data about the data subject from public registers.

  4. TFTAK collects and processes only the personal data that are necessary for the achievement of the purposes of personal data processing.

  5. TFTAK mainly collects and processes the personal data (names, personal identification code) which can be used to identify a person; contact information (e-mail address, residential address and postal address); financial information (bank account and purchase history information, payment behaviour information) when providing products and services; technical data; data provided in questions and feedback; data disclosed for surveys and revealed in survey responses; information provided upon application; information communicated in an employment relationship and in a debt relationship for the execution of rights and obligations.

  6. In scientific research, TFTAK collects personal data only where strictly necessary, either based on the informed consent of the subject or in accordance with the decision of the ethics committee.

 4. Legal basis for personal data processing

  1. The legal bases for the processing of personal data are Article 6 paragraph (1) points (a), (b), (c) and (f) of the General Data Protection Regulation:

(a)     the data subject has given his/her consent to the processing of his/her personal data for one or more specific purposes, such as the use of cookies, participation in a survey, processing applications, receiving information or offers of cooperation;

(b) the processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is a party, or in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract, such as for the execution of an order or participating in a training;

(c)     the processing of personal data is necessary for the performance of a legal obligation of the processor – for example, when the data is submitted to a law enforcement authority, for the performance of the obligations of the employer;

(f)     the processing of personal data is necessary in the case of a legitimate interest of the controller or of a third party, except where such interest is outweighed by the data subject’s interests or fundamental rights and freedoms, in which case the personal data must be protected, in particular where the data subject is a child, such as statistical activities, marketing activities (including sending offers and newsletters to persons who have disclosed their personal data by participating in the activities of TFTAK or in any other manner; planning of events and other activities), responding to inquiries.

 1. If the processing of personal data is based on the consent of the data subject, the data subject has the right to withdraw the consent at any time.

 2. If the processing of personal data is necessary due to any conditions established by the funder of an activity or on any other grounds due to the conditions established by a third party, TFTAK will additionally notify the data subject thereof and, if necessary, will request the consent of the data subject for the processing of personal data.

 3. The period for the processing and retention of personal data

  1. TFTAK processes and stores the personal data for as long as it is necessary for the fulfilment of the purpose of processing, and in compliance with legislation.

  2. Where personal data are processed based on consent, the data are processed during the period of validity of the consent. If the data subject withdraws his/her consent to the processing of personal data before the specified deadline, his/her personal data will be stored until the expiry of the consent period.

  3. The personal data disclosed upon applying for a traineeship or a job or participating in a survey will be stored by TFTAK until the result of the selection is confirmed, except if the data subject gives his/her consent for longer retention or withdraws the consent earlier.

 4. Access to personal data

  1. The employees of TFTAK have access to the personal data of the data subject to the extent necessary for the performance of the duties of the specific employee.

  2. TFTAK has the right to transfer the personal data to third parties (processors) if this is necessary for the achievement of the purpose of data processing. In such a case, TFTAK requires that the processors process and store the personal data securely.

  3. TFTAK will notify the data subject if it is necessary to use the data subject’s personal data in the information systems managed by third parties (e.g. data related to in-service training).

 5. Rights of the data subject

The data subject has the following rights:

 • the right to access, rectify and delete his/her personal data; the right to restrict the processing; the right to data portability;

 • the right to object to the processing of personal data;

 • the right to withdraw consent if TFTAK processes the personal data on the basis of the consent of the data subject;

 • the right to lodge a complaint with the data protection supervisory authority.

bottom of page